University Centres of Cricketing Excellence 200312 Apr 2003  Cambridge University Centre of Cricketing Excellence v Essex FP Fenner's Ground, Cambridge f47228
12 Apr 2003  Glamorgan v Cardiff University Centre of Cricketing Excellence Sophia Gardens, Cardiff misc896
12 Apr 2003  Gloucestershire v Bradford/Leeds University Centre of Cricketing Excellence County Ground, Bristol misc897
12 Apr 2003  Nottinghamshire v Durham University Centre of Cricketing Excellence Trent Bridge, Nottingham f47229
12 Apr 2003  Oxford University Centre of Cricketing Excellence v Middlesex The University Parks, Oxford f47230
12 Apr 2003  Somerset v Loughborough University Centre of Cricketing Excellence County Ground, Taunton f47231
18 Apr 2003  Cambridge University Centre of Cricketing Excellence v Kent FP Fenner's Ground, Cambridge f47235
18 Apr 2003  Sussex v Cardiff University Centre of Cricketing Excellence County Ground, Hove misc898
23 Apr 2003  Derbyshire v Bradford/Leeds University Centre of Cricketing Excellence County Ground, Derby misc899
23 Apr 2003  Oxford University Centre of Cricketing Excellence v Worcestershire The University Parks, Oxford f47250
23 Apr 2003  Surrey v Loughborough University Centre of Cricketing Excellence The AMP Oval, Kennington f47252
24 Apr 2003  Cambridge University Centre of Cricketing Excellence v Marylebone Cricket Club Young Cricketers FP Fenner's Ground, Cambridge misc67000
25 Apr 2003  Cambridge University Centre of Cricketing Excellence v Marylebone Cricket Club Young Cricketers FP Fenner's Ground, Cambridge misc67001
07 May 2003  Oxford University Centre of Cricketing Excellence v Gloucestershire Second XI The University Parks, Oxford misc65401
09 May 2003  Cambridge University Centre of Cricketing Excellence v Northamptonshire FP Fenner's Ground, Cambridge f47273
09 May 2003  Durham University Centre of Cricketing Excellence v Durham The Racecourse, Durham f47274
09 May 2003  Leicestershire v Loughborough University Centre of Cricketing Excellence Grace Road, Leicester f47276
09 May 2003  Oxford University Centre of Cricketing Excellence v Hampshire The University Parks, Oxford f47279
13 May 2003  Oxford University Centre of Cricketing Excellence v Marylebone Cricket Club Young Cricketers The University Parks, Oxford misc
14 May 2003  Cardiff University Centre of Cricketing Excellence v Warwickshire Pen-y-Pound, Abergavenny misc900
21 May 2003  Durham University Centre of Cricketing Excellence v Lancashire The Racecourse, Durham f47293
04 Jun 2003  Bradford/Leeds University Centre of Cricketing Excellence v Yorkshire Park Avenue Cricket Ground, Bradford misc901