Rizwan Haider - Player Portrait

Rizwan Haider - Player Portrait

Rizwan Haider - Player Portrait

(Picture: Copyright © 2005 PCB)