Players (K) who have played for Pakistan Railways or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kamran Rasheed 1969/70
Kashif Ali 2007/08-2009/10
Kashif Ali 2014/15-2015/16
Kashif Khan 1991/92-1992/93
Kashif Naved 2003/04-2010/11
Kashif Rasheed 1998/99
Kashif Siddiq 2016/17
Khadim 1952/53
Khalid Bashir 2003/04
Khalid Butt 1979/80
Khalid Hussain 1979/80
Khalid Idrees 1971/72
Khalid Javed 1982/83-1985/86
Khalid Khokhar 1977/78
Khalid Masood 1979/80-1981/82
Khalid Niazi 1980/81-1981/82
Khalil Ahmed 2003/04
Khaliq Chughtai 1964/65
Khizer Hayat 1959/60-1967/68
Khurram Chauhan 2003/04
Khurram Gillani 2004/05-2005/06
Kifayat Hussain 1987/88-1995/96